Om Borettslaget

Lohøgda borettslag ligger på Tveita i Oslo, bestående av 777 boenheter fordelt på 15 lavblokker og 94 oppganger. Borettslagets adresser fordeler seg på to gater: Erlends vei og Kristins vei. Vi har 324 parkeringsplasser og 120 garasjeplasser. Borettslaget ble etablert i 1965. Tomta ble kjøpt av Oslo kommune i 1986 og har gårdsnr. 140/bruksnr. 37 og er på 100 020 m2. I fellesskap er andelseierne økonomisk ansvarlige for at eiendommen er i førsteklasses stand.

Lohøgda borettslag er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 850 429 162. Borettslagets vedtekter ble vedtatt på ordinær generalforsamling den 10. mai 2006 med endringer 3. juni 2013, 2. juni 2014, 3. juni 2015, 31.mai 2017 og 27. mai 2020.

Forretningsadresse:
312 Lohøgda Borettslag
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS
Pb. 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

Telefon

91 11 52 18

E-post

styret@lohogda.no

Organisasjonsnummer

850 429 162

Forsikringsselskap

IF Skadeforsikring

Faktura og postadresse

S. 0312, Lohøgda Borettslag
v/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING
Postboks 6666 St. Olavs plass,
0129 Oslo


Styremedlemmer

Styremedlemmer

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre styremedlemmer, med minst 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene

Styrets kontortid

Kristins vei 39 Styret kan kontaktes på styret@lohogda.no, men har ingen fast kontortid for tiden.

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre styremedlemmer, med minst 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene

Kristins vei 39 Styret kan kontaktes på styret@lohogda.no, men har ingen fast kontortid for tiden.

Forretningsførers oppgaver

 • kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser
 • utarbeide ligningsdata til eierne
 • foreta en betryggende forvaltning av selskapets likvide midler
 • utføre løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning
 • fremme forslag til budsjetter
 • bistå selskapets styre med råd og tilrettelegging av sameiermøtet
 • delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak i styremøter/sameiermøter iht. forretningsførerkontrakten
 • registrere overdragelser av boliger og påse at selskapets regler blir fulgt
 • forestå beregning og utbetaling av lønn til selskapets ansatte, f.eks. vaktmester
 • oversende nødvendige oppgaver til myndighetene
Fant du det du lette etter?
Ja Nei


  0/1000 tegn


   0/1000 tegn