RETNINGSLINJER FOR DYREHOLD I LOHØGDA BORETTSLAG

Det ble på ordinær generalforsamling 2013 vedtatt å tillate dyrehold i borettslaget. Forutsetningen for å kunne ha dyr som hund og katt i borettslaget er at en følger disse reglene:

1. Dyrehold i Lohøgda borettslag er tillatt i tråd med Husleieloven såfremt det ikke er til bety-delig sjenanse for øvrige beboere. Beboere som ønsker å anskaffe hund eller katt skal levere skjemaet Egenerklæring om dyrehold i Lohøgda borettslag til styret senest 8 virkedager etter anskaffelsen ( skjema ). Naboer i oppgangen skal varsles i forkant av anskaffelsen.

2. Det er kun tillatt å holde én hund eller én katt per husstand. Det er ikke tillatt med oppdrett.

3. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, for eksempel skraper på dører og karmer, skade på beplantning m.v.

4. Hunder og katter skal føres i bånd på borettslagets område, og skal ikke luftes på borettslagets lekeplasser. Det forutsettes at dyreeier viser hensyn overfor andre som ferdes på området og for borettslagets eiendom. Ekskrementer skal fjernes umiddelbart, og urinering på bygninger eller borettslagets øvrige eiendom er ikke tillatt.

5. Dyrehold som bare forekommer innendørs; innekatter, gnagere, fugler, fisker m.m., må ikke få et slikt omfang at dyreholdet kommer ut av kontroll og medfører hygieniske ulemper eller utrygghet/ sjenanse for omgivelsene.

6. Dersom det kommer berettiget klage fra naboer om at husordensreglene og retningslinjene for dyrehold ikke etterfølges forplikter dyreeieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget.